Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1299.5-5ML n-Pentane 109-66-0 Chiron 5 mL Please call  
1299.5-10ML n-Pentane 109-66-0 Chiron 10 mL Please call  
1232.6-K-ME n-Hexane 1000 µg/mL in methanol 110-54-3 Chiron 1 mL Please call  
1232.6-5ML n-Hexane 110-54-3 Chiron 5 mL Please call  
1232.6-10ML n-Hexane 110-54-3 Chiron 10 mL Please call  
1240.7-K-ME n-Heptane 1000 µg/mL in methanol 142-82-5 Chiron 1 mL Please call  
1240.7-1ML n-Heptane 142-82-5 Chiron 1 mL Please call  
1240.7-10ML n-Heptane 142-82-5 Chiron 10 mL Please call  
1242.8-K-ME n-Octane 1000 µg/mL in methanol 111-65-9 Chiron 1 mL Please call  
1242.8-10ML n-Octane 111-65-9 Chiron 10 mL Please call  
1245.9-K-IO n-Nonane 1000 µg/mL in isooctane 111-84-2 Chiron 1 mL Please call  
1245.9-K-ME n-Nonane 1000 µg/mL in methanol 111-84-2 Chiron 1 mL Please call  
1245.9-10ML n-Nonane 111-84-2 Chiron 10 mL Please call  
1875.10-K-IO n-Decane 1000 µg/mL in isooctane 124-18-5 Chiron 1 mL Please call  
1875.10-K-ME n-Decane 1000 µg/mL in methanol 124-18-5 Chiron 1 mL Please call  
1875.10-1ML n-Decane 124-18-5 Chiron 1 mL Please call  
1875.10-10ML n-Decane 124-18-5 Chiron 10 mL Please call  
1131.11-K-IO n-Undecane 1000 µg/mL in isooctane 1120-21-4 Chiron 1 mL Please call  
1131.11-K-ME n-Undecane 1000 µg/mL in methanol 1120-21-4 Chiron 1 mL Please call  
1131.11-1ML n-Undecane 1120-21-4 Chiron 1 mL Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200