Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1145.25-K-IO n-Pentacosane 1000 µg/mL in isooctane 629-99-2 Chiron 1 mL Please call  
1145.25-100MG n-Pentacosane 629-99-2 Chiron 100 mg Please call  
1146.26-K-IO n-Hexacosane 1000 µg/mL in isooctane 630-01-3 Chiron 1 mL Please call  
1146.26-10MG n-Hexacosane 630-01-3 Chiron 10 mg Please call  
1146.26-100MG n-Hexacosane 630-01-3 Chiron 100 mg Please call  
1147.27-K-IO n-Heptacosane 1000 µg/mL in isooctane 593-49-7 Chiron 1 mL Please call  
1147.27-10MG n-Heptacosane 593-49-7 Chiron 10 mg Please call  
1147.27-100MG n-Heptacosane 593-49-7 Chiron 100 mg Please call  
1148.28-K-IO n-Octacosane 1000 µg/mL in isooctane 630-02-4 Chiron 1 mL Please call  
1148.28-250MG n-Octacosane 630-02-4 Chiron 250 mg Please call  
1149.29-K-IO n-Nonacosane 1000 µg/mL in isooctane 630-03-5 Chiron 1 mL Please call  
1149.29-10MG n-Nonacosane 630-03-5 Chiron 10 mg Please call  
1150.30-K-IO n-Triacontane 1000 µg/mL in isooctane 638-68-6 Chiron 1 mL Please call  
1150.30-100MG n-Triacontane 638-68-6 Chiron 100 mg Please call  
1151.31-K-IO n-Hentriacontane 1000 µg/mL in isooctane 630-04-6 Chiron 1 mL Please call  
1151.31-10MG n-Hentriacontane 630-04-6 Chiron 10 mg Please call  
1152.32-K-IO n-Dotriacontane 1000 µg/mL in isooctane 544-85-4 Chiron 1 mL Please call  
1152.32-250MG n-Dotriacontane 544-85-4 Chiron 250 mg Please call  
1153.33-K-IO n-Tritriacontane 1000 µg/mL in isooctane 630-05-7 Chiron 1 mL Please call  
1153.33-100MG n-Tritriacontane 630-05-7 Chiron 100 mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200