Odor Compounds

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
677224 AHMI (Phantolide) 15323-35-0 HPC 10mg please call  
677225 AHMI (Phantolide) 10.0 µg/ml Cyclohexane 15323-35-0 HPC 1ml please call  
677226 ATII (Traseolid) 68140-48-7 HPC 20mg please call  
677227 ATII (Traseolid) 10.0 µg/ml Cyclohexane 68140-48-7 HPC 1ml please call  
677228 DPMI (Cashmeran) 33704-61-9 HPC 20mg please call  
677229 DPMI (Cashmeran) 10.0 µg/ml Cyclohexane 33704-61-9 HPC 1ml please call  
677230 HHCB (Galaxolide) 10.0 µg/ml Cyclohexane 1222-05-5 HPC 1ml please call  
677231 ADBI (Celestolid) 10.0 µg/ml Cyclohexane 13171-00-1 HPC 1ml please call  
677360 AHTN (Tonalid) 100 µg/ml Cyclohexane 21145-77-7 HPC 5ml please call  
677361 AHTN (Tonalid) 10.0 µg/ml Cyclohexane 21145-77-7 HPC 5ml please call  
677387 HHCB (Galaxolide) 100 µg/ml Cyclohexane 1222-05-5 HPC 1ml please call  
679255 Methyl atratate 4707-47-5 HPC 100mg please call  
679383 alpha-Amylcinnamyl alcohol 101-85-9 HPC 100mg please call  
679603 AHMI (Phantolide) 100 µg/ml Cyclohexane 15323-35-0 HPC 1ml please call  
679721 (-)-beta-Citronellol 7540-51-4 HPC 250mg please call  
680084 1,6-Diaminohexane 124-09-4 HPC 250mg please call  
680087 4,4-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) 6864-37-5 HPC 250mg please call  
680089 4,4-Methylenebis(cyclohexylamine) 1761-71-3 HPC 100mg please call  
681360 (R)-(+)-Limonene 5989-27-5 HPC 250mg please call  
682313 Styrene oxide 96-09-3 HPC 1000mg please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200