Inorganic

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
A001.2NP.L1 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A001.2NP.L5 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A002.2CP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A002.2CP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A002.2NP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A002.2NP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A003.2CP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A003.2CP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A003.2NP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A003.2NP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A004.2CP.L1 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A004.2CP.L5 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A005.W.L1 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS CPAchem 100ml please call  
A005.W.L5 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS CPAchem 500ml please call  
A006.2CP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A006.2CP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  
A006.2NP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 100ml please call  
A006.2NP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS CPAchem 500ml please call  
A007.2CP.L1 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 100ml please call  
A007.2CP.L5 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS CPAchem 500ml please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200