Pesticides

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
672808 Acetamiprid 135410-20-7 HPC 100mg please call  
672809 Chlorsulfuron 64902-72-3 HPC 100mg please call  
672810 Ametryn 834-12-8 HPC 250mg please call  
672811 Amitraz 33089-61-1 HPC 250mg please call  
672812 Amitrole 61-82-5 HPC 250mg please call  
672814 Atrazine 1912-24-9 HPC 250mg please call  
672815 Benomyl 17804-35-2 HPC 250mg please call  
672816 Bensulfuron-methyl 83055-99-6 HPC 100mg please call  
672817 Benzylbenzoate 120-51-4 HPC 1000mg please call  
672819 Captan 133-06-2 HPC 250mg please call  
672820 Carbaryl 63-25-2 HPC 250mg please call  
672821 Carbendazim 10605-21-7 HPC 250mg please call  
672822 Carbofuran 1563-66-2 HPC 250mg please call  
672824 Flutriafol 76674-21-0 HPC 100mg please call  
672825 Chlorothalonil 1897-45-6 HPC 250mg please call  
672826 Chlorpropham 101-21-3 HPC 250mg please call  
672827 Oxyfluorfen 42874-03-3 HPC 100mg please call  
672828 Tralkoxydim 87820-88-0 HPC 250mg please call  
672829 Thifensulfuron-methyl 79277-27-3 HPC 100mg please call  
672830 Triasulfuron 82097-50-5 HPC 100mg please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200