HPC

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
673124 Indigo carmine 860-22-0 HPC 250mg please call  
673126 Basic violet 3 548-62-9 HPC 250mg please call  
673155 Chrysoidine G 532-82-1 HPC 250mg please call  
674870 Basic green 1 633-03-4 HPC 100mg please call  
674879 Malachite green oxalate salt 2437-29-8 HPC 250mg please call  
674880 Leucomalachite green 129-73-7 HPC 100mg please call  
674909 Azobenzene 103-33-3 HPC 500mg please call  
675534 Rhodamine B 81-88-9 HPC 250mg please call  
676257 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic acid 88-51-7 HPC 250mg please call  
676258 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid 81-16-3 HPC 250mg please call  
676259 p-Toluidine-2-sulfonic acid 88-44-8 HPC 250mg please call  
676260 5-Amino-2-chlorotoluene-4-sulfonic acid 88-53-9 HPC 250mg please call  
676261 2-Amino-4,8-naphthalenedisulfonic acid 131-27-1 HPC 100mg please call  
676514 Basic Red 9 569-61-9 HPC 100mg please call  
676516 Disperse Yellow 39 50 µg/ml Acetonitrile 12236-29-2 HPC 5ml please call  
676615 Fluorescamine 38183-12-9 HPC 250mg please call  
676616 4,4'-Oxydianiline 101-80-4 HPC 250mg please call  
676619 2-Methoxy-5-methylaniline 120-71-8 HPC 250mg please call  
676625 2,4,5-Trimethylaniline 137-17-7 HPC 10mg please call  
676654 o-Toluidine 95-53-4 HPC 1ml please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200