Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1554.25-K-IO n-Pentacosane-d52 1000 µg/mL in isooctane 121578-13-0 Chiron 1 mL Please call  
1554.25-K-IOx5 n-Pentacosane-d52 1000 µg/mL in isooctane 121578-13-0 Chiron 1 mL Please call  
1554.25-K-IOx10 n-Pentacosane-d52 1000 µg/mL in isooctane 121578-13-0 Chiron 1 mL Please call  
1555.26-K-IO n-Hexacosane-d54 1000 µg/mL in isooctane 1219803-91-4 Chiron 1 mL Please call  
1555.26-K-IOx5 n-Hexacosane-d54 1000 µg/mL in isooctane 1219803-91-4 Chiron 1 mL Please call  
1555.26-K-IOx10 n-Hexacosane-d54 1000 µg/mL in isooctane 1219803-91-4 Chiron 1 mL Please call  
1309.28-K-IO n-Octacosane-d58 1000 µg/mL in isooctane 16416-33-4 Chiron 1 mL Please call  
1556.30-K-IO n-Triacontane-d62 1000 µg/mL in isooctane 93952-07-9 Chiron 1 mL Please call  
1556.30-K-IOx5 n-Triacontane-d62 1000 µg/mL in isooctane 93952-07-9 Chiron 1 mL Please call  
1556.30-K-IOx10 n-Triacontane-d62 1000 µg/mL in isooctane 93952-07-9 Chiron 1 mL Please call  
1308.32-K-IO n-Dotriacontane-d66 1000 µg/mL in isooctane 62369-68-0 Chiron 1 mL Please call  
1308.32-K-IOx5 n-Dotriacontane-d66 1000 µg/mL in isooctane 62369-68-0 Chiron 1 mL Please call  
1308.32-K-IOx10 n-Dotriacontane-d66 1000 µg/mL in isooctane 62369-68-0 Chiron 1 mL Please call  
1310.36-K-IO n-Hexatriacontane-d74 1000 µg/mL in isooctane 16416-34-5 Chiron 1 mL Please call  
1310.36-K-IOx5 n-Hexatriacontane-d74 1000 µg/mL in isooctane 16416-34-5 Chiron 1 mL Please call  
1310.36-K-IOx10 n-Hexatriacontane-d74 1000 µg/mL in isooctane 16416-34-5 Chiron 1 mL Please call  
13350.40-100-IO n-Tetracontane-d82 100 µg/mL in isooctane 1219802-99-9 Chiron 1 mL Please call  
13350.40-100-IOx10 n-Tetracontane-d82 100 µg/mL in isooctane 1219802-99-9 Chiron 1 mL Please call  
8239.12-100MG 1-Fluorododecane 334-68-9 Chiron 100 mg Please call  
1299.5-K-ME n-Pentane 1000 µg/mL in methanol 109-66-0 Chiron 1 mL Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200